Outdoor Fitnesspark voor een sociaal en vitaal leven in Dalerpeel

Bert Ronhaar October 31, 2018
1580 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Bevorderen actief sociaal, gezond en vitaal leven in dorpen Dalerpeel en Nieuwe Krim middels omvorming en inrichting van een oud sportveld tot publiekelijk vrij toegankelijke activiteiten/beweegtuin met initieel tien beweegtoestellen voor jong en oud onder professionele begeleiding fysiotherapeut.

Stand van zaken per ultimo 2019:

In het voorjaar van 2019 zijn de voorbereidende terreinwerkzaamheden uitgevoerd.

In juli, toen voldoende financiele toezeggingen waren ontvangen, is de bestelling voor de levering en installatie van de beweegtoestellen geplaatst. De installatie is met dank aan vele vrijwilligers in de laatste week van november afgerond, zie ook bijgevoegde foto's gemaakt door Klaas Veldhuis.  Wat nu nog resteert is het aanbrengen van de geleverde toplaag met gravel. Door de overvloedige regens moest dat worden uitgesteld tot januari 2020.

We hopen het park in het voorjaar van 2020 te openen en kunnen dan ook beginnen met het introductieprogramma voor de bewoners en de selectie en opleiding van de vrijwillige trainingcoaches. We werken daarin samen met de lokaal gevestigde fysiotherapie praktijk, de Stichting Maaschappij en Welzijn van de gemeente Coevorden en studenten van o.a. het Drenthe College

De startsubsidie en ondersteuning van KNHM/ Kern met Pit was een belangrijke stimulans en hulp bij het verwerven van de externe financiering voor de realisatie van dit project.

 

Kern

Name
Dalerpeel

Aantal inwoners
ca 2000

Gemeente
Coevorden

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Vereniging Plaatselijk Belang Dalerpeel

Doelstelling
Dorp en buitengebied leefbaar houden; inwoners met elkaar verbinden door ontplooien van activiteiten

Aantal leden
bestuur van 9 man/vrouw; ruim 200 donateurs en veel actieve vrijwilligers in diverse deelnemende organisaties

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Plaatselijk Belang Dalerpeel staat in de gemeente Coevorden bekend als zeer actieve en goed georganiseerde overkoepelende belangenbehartiger en projectuitvoerder/beheerder van tal van activiteiten met een hoge participatiegraad van bevolking waaronder jeugd en vrijwilligers in deelactiviteiten en met samenwerkende verenigingen op terrein van infrastructuur, verkeersveiligheid, onderwijs, sport, speeltuin, dorpswinkel, dorpsbos, beleeftuin enz., e.e.a. gefinancierd uit donaties, dorpsbudget en andere subsidies.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bestuursleden jkroesen64@gmail.com; hwering@gmail.com; bert.kleine@home.nl

Project

Doelstelling
Bevorderen actief sociaal, gezond en vitaal leven in dorpen Dalerpeel en Nieuwe Krim middels omvorming en inrichting van een oud sportveld tot publiekelijk vrij toegankelijke activiteiten/beweegtuin met initieel tien beweegtoestellen voor jong en oud onder professionele begeleiding fysiotherapeut.

Beginsituatie
terrein is vrij gemaakt en in oktober 2018 is een startsubsidie van € 20.000 toegekend door gemeente Coevorden in kader van Stimuleringsfonds Coevorden Verbindt.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Realisatie van Beweegtuin draagt direct bij aan verbetering vitaliteit en gezondheid van gebruikers, biedt meer trainingsmogelijkheden aan sportverenigingen en biedt tal van mogelijkheden voor intensivering van ongedwongen sociale contacten, ook tussen jong en oud. Herinrichting sportterrein komt ook de groenvoorziening ten goede.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, Project past binnen doelstellingen en activiteitenplanning Dorpsvisie en sluit goed aan bij gemeentelijk ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid Gemeente Coevorden (o.a. Perspectiefnota 2015).

Bewoners die voordeel bij het project hebben
alle inwoners van Dalerpeel en directe omgeving, in het bijzonder ook sportverenigingen uit Nieuwe Krim en Steenwijksmoer.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
voorbereiding is gedaan; aanbesteding vindt in december 2018 plaats; realisatie plaatsing, ingebruikname en aanvang opleiding trainingcoaches in voorjaar/zomer 2019.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
aanschaf en plaatsing beweegtoestellen en opleiding beweegcoaches door leverancier toestellen; professionele begeleiding deelnemers

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
ca € 60.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Subsidie van gemeente Coevorden ten bedrage ca1/3 van de totale kosten ad ca € 60.000,- (reeds toegekend); Subsidies van andere organisaties/fondsen ten bedrage van 1/3 van de totale kosten (in aanvraag); Professionele begeleiding door fysiopraktijk Dalerpeel (toegezegd); Inzet van tal van vrijwilligers bij uitvoering en beheer/onderhoud project (toegezegd).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
eventueel bodemonderzoek naar versteviging ondergrond en begeleiding vrijwilligers bij uitvoerende grondwerkzaamheden

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via initiatiefnemers Onderduikmuseum de Duikelaar in Nieuwlande

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaring andere dorpen en support Heidemij/Arcadis met opzet en uitvoering van vergelijkbare activiteiten

Images

Sport en Spel

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings